אתר התיירות של אינפורמטור (סחר אלקטרוני) המופעל ע"י חברת "אינפורמטור" (להלן: אינפורמטור).מציע ללקוחותיו אפשרות לצפות או לשמור במחשבם האישי קבצים המכילים מידע אודות שירותים המציעים ספקי תיירות שונים

1. כללי:
השימוש באתר אינפורמטור כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
כל המבצע פעולה באתר מאשר כי קרא את תקנון האתר, הבין את תוכנו והוא מסכים לתנאיו ולכללי ההשתתפות באתר, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה מפעילת האתר, ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור לעיל.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2. קישורים לאתרים אחרים:
א. אתר אינפורמטור מכיל קישורים לאתרי מסחר אלקטרוניים שונים באינטרנט, דפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים ע"י אינפורמטור או מי מטעמה, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרים אחרים"). אין לאינפורמטור כל שליטה באתרים האחרים, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים ב-אתר אינפורמטורלהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם.
ב. אינפורמטור אינה נושאת בכול אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים ב-אתר אינפורמטור משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם.
ג. כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של אינפורמטור ו/או מי מטעמה, כמו כן, אינפורמטור ו/או מי מטעמה לא יישאו בכול אחריות, מכל מן וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים. בעשותך שימוש ב-אתר אינפורמטור הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי אינפורמטור בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים באתר אינפורמטור.
ד. היה ואינפורמטור ו/או מי מטעמה ניסו, מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר אינפורמטור שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על אינפורמטור ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן לא יתפרש דבר בתקנון זה בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על אינפורמטור ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
ה. אתר אינפורמטור מציע ללקוחותיו אפשרות לצפות או לשמור במחשבם האישי קבצים המכילים מידע אודות שירותים המציעים ספקי תיירות שונים. הספקים מעלים את הקבצים לאתר באופן עצמאי ולאינפורמטור אין כל שליטה על עדכניות, נכונות ואמינות התכנים המופיעים בקבצים לרבות מחירים, תאריכים וכו... בעשותך שימוש ב-אתר אינפורמטור הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי אינפורמטור בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שיתבצעו אצל הספקים המציעים את מוצריהם באתר, שפנית אליהם באמצעות הקישורים ו/או הקבצים באתר אינפורמטור.

3. הגבלת השימוש:
המשתמש באתר זה אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם ב-אתר אינפורמטור(להלן: "הפריטים"), להכניס שינויים בפריטים, להוסיף פריטים זרים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפריטים האמורים. בנוסף, חל איסור חמור על המשתמש לעשות שימוש כלשהו, בדרך ישירה או עקיפה, במידע הקיים במאגרי הנתונים של אתר אינפורמטור.

4. איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור:
כתנאי לשימוש ב-אתר אינפורמטור הינך מתחייב כלפי אינפורמטור שלא לעשות שימוש באתר אינפורמטור ו/או בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם ב-אתר אינפורמטור לכל מטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה.

5.הזכויות ב-אתר אינפורמטור:
א. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-אתר אינפורמטור לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישום, קוד המחשב, הקובץ הגרפי והטקסט שמורים לחברת אינפורמטור.
ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג חומר מאתר אינפורמטור לרבות הקבצים המועלים ע"י הספקים, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י אינפורמטור.
ג. סימני המסחר ב-אתר אינפורמטור הינם קניינה של אינפורמטור בלבד או – במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים אחרים – קניינם של מפרסמים אלו.

6. אחריות אינפורמטור:
א. המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים ב-אתר אינפורמטור עשויים להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס, של אינפורמטור כמו כן, אינפורמטור ו/או מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר אינפורמטור ללא הודעה מוקדמת ולא תהיה לך טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אינפורמטור בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.
ב. כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים ב-אתר אינפורמטור יימחקו כעבור זמן. אינפורמטור- מידע תיירתי אינה מתחייבת כי מידע שמצאת ב-אתר אינפורמטור במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.
ג. אינפורמטור אינה מתחייבת ששירותי אתר אינפורמטור לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי אינפורמטור או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל אינפורמטור, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
ד. בשום נסיבות לא תחול על אינפורמטור ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל', דמי נזיקין בדבר אובדן השימוש, אובדן הנתונים ו/או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועים, בגין עיכוב בין אם בהתבסס על אספקה או אי אספקה של שירותים, או בכול מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאינפורמטור או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר אינפורמטוראו מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את טענותיך בקפידה.

7. שינוי השירותים והפסקתם:
אינפורמטור רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר אינפורמטור והשימוש בשרותי המסחר המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת. אינפורמטור רשאית לסרב להעניק גישה ל-אתר אינפורמטור או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
אינפורמטור תוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר אינפורמטורמר , תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופן הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אינפורמטור בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

8. פרטיות:
א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של אינפורמטור. אינפורמטור לא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים פעולות פנייה שביצעת באתר אינפורמטור.
ב. מעת לעת אנו עשויים להשתמש במידע אודותיך כדי להתקשר אליך לשם עריכת סקר שוק, או על מנת לספק לך מידע שיווקי אשר לדעתנו יעניין אותך במיוחד. בכל עת ניתן לך, לכל הפחות, את האפשרות לבחור שלא לקבל פניות שיווק ישיר או סקרי שוק כאלה. אנו נפעל גם בהתאם לדרישות המקומיות - למשל, בכך שבקשר להודעות אשר לא הזמנת תוכל במקרים הרלוונטיים לבחור טרם קבלתן אם ברצונך לקבלן.
ג. אינפורמטור מקדישה משאבים אדירים ונוקטת אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר וסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד אינפורמטור ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
ד. לקבלת מידע נוסף לגבי שמירת הפרטיות באינפורמטור לחץ/י כאן.

9. דין ושיפוט:
הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכול עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.

10. עדכון תנאי השימוש:
אינפורמטור רשאית לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי. אנו נציב את תנאי השימוש המעודכנים ב-אתר אינפורמטורוהם יכנסו לתוקף בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מהיום בו פורסמו לראשונה.

טיולים מאורגנים טיול מאורגן חיפוש אודותינו מאמרים הצהרת פרטיות תנאי שימוש פרסם אצלנו קישורים צור קשר הוסף למועדפים
כל הזכויות שמורות © INFORMATOUR 2012
נקסטרגט אינטראקטיב - קידום אתרים בגוגל | נתור | איטליה | שייט | טיולי יוקרה | ברצלונה | טיולים מאורגנים לקוסטה ריקה | השתלת שיניים | הפלגה
טיול ליער השחור | גני אירועים | מלון בוטיק בתל אביב | טיול מאורגן למדריד | קלאב מד
טיסות | קרוזים | טיול מאורגן לאוזבקיסטן | טיול מאורגן לרומניה | שותפים